Cơ thể, bệnh tật, điều trị.(신체, 병,치료.)

제 구 장

신체, 병,치료.

Cơ thể, bệnh tật, điều trị.

Từ  vựng

  1. Cơ thể

Đầu                                          머리                           mơ-ri

Tóc                                          머리카락                    mơ-ri-kha-rác

Mắt                                          눈                                nun

Tai                                           귀                                cuy

Miệng                                      입                                íp

Môi                                          입술                            íp-xul

Mũi                                          코                                khô

Răng                                         이빨                           i-bal

Lưỡi                                          혀                              hiơ

Cổ                                           목                                mốc

Vai                                          어깨                            ơ-ce

Ngực                                       가슴                            ca-xưm

Bàn tay                                    손                               xôn

Cánh tay                                   팔                               pal

Ngón tay                                 손가락                       xôn-ca-rác

Cổ tay                                     팔목                           pal-mốc

Chân                                        다리                            ta-ri

Bàn chân                                 발                                bal

Ngón chân                               발가락                        bal-ca-rác

Cổ chân                                   발                                bal

Ngón chân                               발가락                        bal-ca-rác

Cổ chân                                   발목                            bal-mốc

Xương                                     뼈                                biơ

Xương sống                            등뼈                            tưng-bio

Lưng                                       허리                            hơ-ri

Máu                                         피                                pi

Bụng                                       배                               be

Bắp thịt                                   근육                            cưn-iúc

Dạ dày                                                위                               uy

Đại tràng                                 대장                            te-chang

Phổi                                         폐                               piê

Tim                                          심장                            xim-chang

Gan                                         간                                can

Phế quản                                 기관지                        ci-coan-chi

  1. Các vấn đề về sức khỏe

Bệnh                                        병                                biơng

Cảm cúm                                 감기                            cam-ci

Ho                                           기침                            ci-shim

Sốt                                           열                                iơl

Mỏi mệt                                   몸살                            môm-xal

Đau đầu                                   머리 아프다               mơ-ri a-pư-tà

Đau                                         아프다                        a-pư-tà

Chóng mặt                              현기증                        hiơn-ci-chưng

Đau răng                                 충치                            shung-shi

Bệnh dạ dày                            위병                            uy-biơng

Đi ngoài / tiêu chảy                 설사                            xol-xa

Táo bón                                   변비                            biơn-bi

Đầy bụng                                체하다                        shê-ha-tà

Bệnh tim                                 심장병                        xim-chang-biơng

Viêm gan                                 간염                            can-iơm

Bại liệt                                     마비                            ma-bi

Bệnh khớp                              관절염                        coan-chơ-riơm

Ung thư                                   암                                am

Cao huyết áp                           고혈압                        cô-hiơ-ráp

Bệnh suyễn                             결핵                            ciơ-réc

Mất ngủ                                   불면증                        bul-miơn-chưng

Bệnh về giới tính                    성병                            xơng-biơng

Viêm da                                  비염                           bi-iơm

Ruột thừa                                맹장                            meng-chang

Giang mai                                 매독                           me-tốc

Bệnh truyền nhiễm                  전염병                        chơn-iơm-biơng

Bệnh tiểu đường                     당뇨병                        tang-niô-biơng

Bệnh động kinh                       간질                            can-chil

Bệnh thần kinh                        정신병                        chơng-xin-biơng

Có thai                                    임신                            im-xin

Bị phỏng                                 화상을 입다               hoa-xang-ưl íp-tà

Bị tai nạn                                 사고를 당하다           xa-cô-rưl tang-ha-tà

Bị đứt / cắt                              베이다                        bê-i-tà

Nhiệt độ cơ thể                       체온                            shê-ôn

Nhóm máu                              혈액형                       hiô-réc-hiông

Vết thương                             상처                            xang-shơ

Uống thuốc                             복용하다                    bốc-iông-ha-tà

Bệnh nặng                               중병                            chung-biơng

  1. Điều trị .

Bệnh viện                                병원                            biơng-ươn

Hiệu thuốc                              약국                            iác-cúc

Bệnh nhân                               환자                            hoan-cha

Thuốc                                      약                                iắc

Y tá                                         간호사                        can-hô-xa

Bác sĩ                                      의사                            ưi-xa

Khám bệnh                              진찰을 받다               chin-sha-rưl bát-tà

Đơn thuốc                               처방                            shơ-bang

Thuốc nước                             약물                            iang-mul

Thuốc viên                              알약                            al-iác

Bệnh nan y                              불치병                        bul-shi-biơng

Trị bệnh                                   치료를 받다               shi-riô-rưl bát-tà

Tiêm                                        주사                            chu-xa

Phẫu thuật                               수술                            xu-xul

Khỏi bệnh                               병이 낫다                   biơng-i nát-tà

Mắc bệnh                                병이 걸리다               biơng-ê cơ-li-tà

Thuốc cảm                               감기약                        cam-ci-iắc

Thuốc hạ nhiệt                        해열제                        he-iơl-chê

Thuốc trợ tim                          강심제                        cang-xim-chê

Thuốc đau đầu                         두통약                       tu-thông-iắc

Thuốc táo bón                         변비약                       biơng-bi-iắc

Thuốc tiêu chảy                       설사약                        xơl-xa-iắc

Thuốc kháng sinh                    항생제                        hang-xeng-chê

Thuốc giảm đau                       진통제                        chin-thông-chê

Thuốc tránh thai                      피임약                        pi-im-iắc

Thuốc ngủ                               수면제                        xu-miơn-chê

Vitamin                                   비타민                        bi-tha-min

Thuốc bổ                                 보약                            bô-iắc

Thuốc đau dạ dày                   위장약                        uy-chang-iắc

Thuốc trợ tiêu                                     소화제                        xô-hoa-chê

Uống thuốc                             복용하다                   bốc-iông-ha-tà

Uống trước khi ăn                   식전복용                    xíc-chơn-bốc-iông

Uống sau khi ăn                      식후복용                    xíc-hu-bốc-iông

Cách uống thuốc                     복용방법                    bốc-iông-bang-bớp

Tác dụng phụ                          부작용                        bu-chác-iông

Mỗi ngày một lần                    하루세번                    ha-ru-xê-bơn

Nhập viện                                입원                           íp-ươn

Xuất viện                                퇴원                            thuê-ươn

Mẫu câu thông dụng

  1. Cơ thể

– Cậu cao bao nhiêu?

키가 얼마예요?

Khi-ca ơl-ma-iề-iố?

– Tôi cao một mét bảy ?

백칠십 이에요 .

Béc-shin-xíp i-ê-iồ .

– Anh (cậu ,chị ) nặng bao nhiêu ?

몸무게는 얼마예요?

Môm-mu-cê-nưn ơl-ma-iề-iố ?

– Tôi nặng 68 kg

육십팔 키로 예요.

íuc-xíp-pal khi-lô iề-iồ

– Vòng eo cậu bao nhiêu ?

허리둘레는 얼마예요 ?

Hơ-ri-tu-lê-nưn ơl-ma-iề-iố ?

– Cậu cao mét bay mấy ??

키가 백칠십 얼마예요 ?

Khi-ca béc-shin-xíp ơl-ma-iế-iố ?

– Ông (bà,anh,chị ) sút cân nhiều / gầy đi nhiều .

살이 많이 빠졌네요.

Xa-ni ma-ni ba-chiốt-nê-iồ.

-Ông( bà,anh,chị ) tăng cân nhiều / mập lên nhiều .

살이 많이 쪘어요 .

Xa-ri ma-ni chiốt-xờ-iồ .

– Em (cậu,cháu ) lớn nhanh quá .

빨리 크네요 .

Ba-li khư-nê-iồ..

– Trông cô ấy già đi nhiều.

그녀는 많이 늙어 보여요 .

Cư-niơ-nưn ma-ni nưl-cơ bô-iơ-iồ

– Trông anh trẻ hơn tuổi .

나이보다 젊어 보이네요 .

Na-i-bô-ta chơ-mơ bô-i-nè-iồ.

– Trông anh ấy già trước tuổi.

그는 나이보다 늙어 보여요.

Cư-nưn na-i-bô-ta nưl-cơ bô-iồ-iồ.

– Sức khỏe tốt không?

건강이 안좋아요 .

Cơm-cang-i an-chô-a-iồ.

– Sức khỏe tôi đang tốt dần lên .

제 건강이 많이 좋아졌어요.

Chê-cơn-cang-i ma-ni chô-a-chiốt-xờ-iồ.

  1. Đau ốm .

– Tôi mệt quá .

저는 피곤합니다.

Chơ-nưn pi-côn-hăm-ni-tà.

– Tôi bị cảm từ ba hôm trước.

저는 삼일전에 감기에 걸렸어요.

Chơ-nưn xam-il-chơ-nê cam-ci-ê cơ-liớt-xờ-iồ.

– Đã uống thuốc nhưng không khỏi .

약을 먹었는데 병이 안낫어요.

íac-ưl  mơ-cớt-nưn-tê biơng-i an-na-xờ-iồ

– Hãy đưa tôi đi bệnh viện

병원에 보내주네요.

Biơng-ươn-ê bô-ne chu-nề-iồ

– Tôi đã khám bệnh .

저는 진찰을 받았어요.

Chơ-nưn chin-shal-rưl ba-tát-xờ-iồ.

– Tôi đau đầu.

저는 머리 아파요.

Chơ-nưn mơ-ri a-pa-iồ.

– Tôi đau lưng

저는 허리가 아파요.

Chơ-nưn hơ-ri-ca a-pa-iồ.

– hãy tiêm cho tôi.

주사는 놔주세요.

Chu-xa-nưn noa-ch-xề-iồ

– Cần phải nghỉ ngơi vài hôm.

몇칠동안 쉬어야 해요

Miớt shil-tông-an xuy-ơ-ia hè-iồ.

  1. Tại hiêu thuốc

– Tôi đi đến hiệu thuốc.

저는 약국에 갑니다.

Chơ-nưn iác-cúc-ê cam-ni-tà.

-tôi bị cảm.

저는 감기에 걸렸어요.

Chơ-nưn cam-ci-ê cơ-liớt-xờ-iồ.

– Triệu chứng bệnh như thế nào?

병증상이 어떻게 되요.

Biơng-chưng-xang-i ơ-tớt-cê tuề-iố?

– Ho,sốt và đau đầu .

김치도하고 열이나고 머리가 아파요.

ci-shim-tô-ha-cô iơ-ri-na-cô mơ-ri-ca a-pa-iồ.

– Cho tôi thuốc uống trong ba ngày.

삼일분 약 주세요.

Xam-il-bun iắc chu-xề-iồ.

– Uống mỗi ngày ba lần sau bữa ăn .

하루세번 식후 복용하세요.

Ha-ru-xê-bơn xíc-hu bốc-iông-ha-xề-iồ.

  1. Tại bệnh viện .

– Tôi đau cách đây ba tuần.

저는 삼주전에 아팠어요.

Chơ-nưn xam-chu-chơ-nê a-pat-xờ-iồ

– Mong bác sĩ khám cho tôi.

제병은 좀 검사 해주세요.

Chê-biơng-ưl chôm cơm-xa-he chu-xề-iồ.

– Bệnh của tôi như thế nào ạ?

제병이 어때요?

Chê-biơng-i ơ-tè-iố?

– Bệnh có nặng không?

병이 심해요.

Biơng-i xim-hè-iố ?

-Bệnh không nặng nhưng phải cẩn thận .

병이 심하지 않지만 조심해야 해요.

Biơng-i xim-ha-chi an-chi-man chô-xim-he-ia hăm-ni-tà

-Phải điều trị như thế nào mong bác sĩ nói cho tôi biết .

어떻게 치료를 해야하는지 얘기해 주세요.

Ơ-tớt-cê shi-riô-rưl he-ia-ha-nưn-chi ie-ci-he chu-xề-iồ.

– Tôi  muồn điều trị ngoại trú vì còn phải đi làm.

저는 일해야 하기 때문에 통원치료를 받고 싶어요.

Chơ-nưn il-he-ia ha-ci te-mu-nê thông-ươn-shi-riô-rưl bát-cô-xi-pờ-iồ.

– Nếu không đỡ tôi sẽ quay lại.

낮지 않으면 다 찾아오겠습니다 .

Nát-chi a-nư-miơn ta-xi sha-cha-ô-cết-xưm-ni-tà.

-mong ông( bà,anh,chị )hãy giữ gìn sức khỏe

건강을 잘 지키세요 .

Cơn-cang-ưl chal chi-khi-xề-iồ .

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x