CÁC CHỦ ĐỘNG TỪ 사동형 ‘이/히/리/기/우’,’-게 하다’

Các chủ động từ 사동형 ‘이/히/리/기/우’,’-게 하다’

Động từ sai khiến ‘이/히/리/기/우’ và ’-게 하다’
‘이/히/리/기/우’와 ‘-게 하다’는 모두 사동문을 만들 때에 사용합니다. 다음과 같은 차이가 있습니다.
‘이/히/리/기/우’ và ‘-게 하다’ là những cấu trúc dùng để tạo thành câu chủ động. Nhưng giữa chúng vẫn có sự khác biệt như sau :
1. ‘이/히/리/기/우’가 주어가 직접 행동을 하는 경우에 사용하고, ‘-게 하다’는 다른 대상에게 어떤 행동을 하도록 명령하는 경우에 사용합니다.
‘이/히/리/기/우’ được dùng khi chủ thể trực tiếp thực hiện hành động và ‘-게 하다’ được sử dụng trong trường hợp yêu cầu người khác thực hiện một hành động nào đó.
O엄마가 아이에게 젖을 먹였어요. ( Mẹ cho em bé uống sữa)
X엄마가 아이에게 젖을 먹였어요.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *