TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 증권용어 – CHỨNG KHOÁN

Ban kiểm soát                                                                        감사위원회

Bán                                                                                         판매

Bảng giao dịch cổ phiếu OTC                                                 OTC 거래가격표

Báo cáo kinh doanh                                                                사업보고서

Biến động biên độ nhỏ                                                            소폭왕래

Các yếu tố nội tại                                                                    내부요인

Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp                                                  종합주가지수

Chi phí cố định                                                                        고정비

Chỉ số tăng trưởng                                                                성장지수

Chỉ số thị trường chứng khoán                                               주가 지수

Chiến lược mua bán ngắn hạn                                                단기매매전략
Trái phiếu ngắn hạn                                                                 단기채

Chính sách kinh tế                                                                  경기정책
Phân tích kinh doanh                                                              경영분석
Giá cao                                                                                    고가/

Chưa lên sàn                                                                           비상장주

Chứng khoán có giá lên sàn                                                    상장유가증권

Chứng khoán thụ hưởng                                                         수익증권

Chứng khoán                                                                        증권

Cổ đông                                                                                  주주

Cổ phiếu giá thấp                                                                    저가주

Cổ phiếu phổ thông                                                                보통주

Cổ phiếu quỹ                                                                           자사주

Cổ phiếu ưu đãi                                                                       우선주

Cổ phiếu                                                                                  주식

Cổ tức(%)                                                                              배당금/시가

Cổ tức(VND)                                                                         배당금(베트남동)

Cổ đông cá nhân                                                                     개인주주

Cổ đông chi phối                                                                     대주주

Cổ đông cũ                                                                              구주

Cổ đông nhỏû                                                                           소액주주

Cổ phiếu có khả năng                                                             우량주

Cổ phiếu blue (blue chips)                                                      블루 칩

Cổ phiếu có ghi tên                                                                 기명주식

Cổ phiếu không ghi giá trị bề mặt                                           무액면 주식

Cổ phiếu không ghi tên                                                           무기명 주식

Cổ phiếu đã lên sàn                                                                 상장주식

Cổ phiếu nóng                                                                         우량주

Cổ phiếu tăng trưởng                                                              성장주

Cổ phiếu thường                                                                     보통주

Công bố bán ra                                                                        공모발행

Công ty đã lên sàn                                                                  상장회사

Cuộc họp định giá                                                                   가격결정회의

Đặt theo giá chỉ định                                                               가격지정주문

Đăng kí giao dịch chứng khoán                                             증권거래등록

Đăng nhập                                                                             로그인

Danh mục đầu tư                                                                    포트폴리오

Danh mục                                                                                종목

Danh mục đối tượng quản lý                                                  관리대상종목

Danh sách cổ đông                                                                  주주명부

Địa chỉ nhà đầu tư                                                                투자자주소

Địa chỉ                                                                                    주소

Điều chỉnh giá cả                                                                    시세조작

Doanh thu                                                                              매출액

Dự báo kinh tế                                                                        경기예측

Gía bán ra                                                                              판매가격

Giá cao nhất                                                                          최고가

Giá cổ phiếu                                                                            주가

Giá đóng cửa                                                                           종가

Giá mở cửa                                                                             시가

Giá mua, giao dịch mua vào                                                    매입거래

Giá tham chiếu                                                                      참조가격

Giá thấp                                                                                  저가

Giá cao nhất trong 52 tuần                                                      52주최고가

Giảm                                                                                      감소

Giao dịch trực tuyến                                                              온라인거래

Giao dịch cạnh tranh cá biệt                                                   개별경쟁매매

Giao dịch hằng ngày                                                               데이 트레이딩

Giao dịch không chính đáng                                                   불공정거래

Giao dịch thông thường                                                         보통거래

Giao dịch tín dụng                                                                  신용거래

Giá hiện tại                                                                              현재가

Giá đóng cửa                                                                           종가

Giá mở cửa                                                                             시가

Giá phát hành                                                                          발행가액

Giá sàn                                                                                   하향가

Giá trị giao dịch                                                                      거래대금

Giá trị tài sản                                                                           자산가치

Hiện tượng bong bóng                                                            버블현상

Hướng dẫn đầu tư                                                                투자안내

Hướng dẫn mở tài khoản và giao dịch                                계좌개서설 밎 거래

Hủy lên sàn                                                                             상장폐지

Tổng giá trị giao dịch                                                              거래대금

Khoảng cách                                                                           갭

Lên sàn                                                                                    상장

Lịch sử thị trường chứng khoán                                          증권시장의 역사

Loại                                                                                        유형

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS)                                        주당순이익
Cổ tức                                                                                     주식배당

Lượng giao dịch                                                                     거래량

Lướt sóng                                                                               물타기

Lựa chọn cổ phiếu                                                                주식선택

Lượng giao dịch theo giá niêm yết                                        가격대별 거래량

Lưu ký chứng khoán                                                            증권보관

Mã chứng khoán                                                                   증권코드

Mã cổ phiếu                                                                           주식코드

Môi giới (broker)                                                                     브로커

Môi giới chứng khoán                                                           증권중계      

Mức hỗ trợ                                                                              지지선

Mức kháng cự                                                                         저항선

Mua bán khối lượng lớn                                                         대량매매

Mua bán ủy thác                                                                     위탁매매

Mua công khai                                                                        공개매수

Mua lại                                                                                    상환
Cổ phiếu mua lại                                                                     상환주

Mua                                                                                        매입

Ngày công bố phát hành                                                         발행공고일

Ngày định giá                                                                          가격결정일

Nghỉ giao dịch                                                                        거래날짜, 휴장

Nguyên tắc theo giá thị trường                                               시가주의

Nguyên tắc ưu tiên giá                                                            가격우선의 원칙

Nhà đầu tư trong nước                                                         국내투자자  

Điều khiển thị trường công khai                                             공개시장조작

Độ cao mới                                                                             신고가

Độ nguy hiểm của từng nước                                                 국가위험도

Nợ                                                                                           부채

Nợ cố định                                                                              고정부채

Đường tăng giảm                                                                    등락주선
Đơn vị                                                                                     단위

Phân tích cơ bản                                                                     기본적 분석

Phân tích kỹ thuật                                                                   기술적 분석

Phân tích ngành                                                                      산업분석

Phân tích thị trường                                                                시장분석

Phân tích vĩ mô                                                                       거시적 분석

Phân tích chứng khoáng                                                         증권분석

Phân tích                                                                                분석

Phá vỡ                                                                                     붕락

Pháp nhân công khai                                                               공개법인

Phí dự trữ dao động giá (cổ phiếu)                                         가격[주가]변동준비금

Phí giao dịch                                                                          수수료

Phí ủy thác                                                                              위탁수수료

Phong tỏa                                                                               봉쇄

Quĩ                                                                                          펀드

Quyết toán                                                                              결제

Quyết toán trong ngày                                                            당일결제거래

Quyền mua                                                                              옵션

Rớt ngược trở lại                                                                    반락

Sàn giao dịch                                                                         거래소, 객장

Sản phẩm tín dụng phát sinh                                                  파생금융상품

Sát nhập                                                                                  합병

Số bí mật                                                                                비밀번호

Số cổ phiếu lưu hành                                                            유행주수

Sở giao dịch chứng khoán                                                      증권거래소

Số giao dịch                                                                            거래수

Số lần giao dịch                                                                     거래번

Số lượng cổ phiếu tăng giá                                                   상승주수

Số lượng cổ phiếu                                                                  주수

Số lượng cổ phiếu bán                                                          판매주문수

Số lượng cổ phiếu giảm giá                                                  하랏주수

Số tài khoản                                                                           계좌번호

Sự biến động giá cổ phiếu                                                       주가의 등락

Tăng liên tục                                                                           속등(락)세

Tăng ngược trở lại                                                                  반등

Tăng vốn bằng cách phát hành thêm                                      유상증자

Tăng                                                                                       증가

Tái định giá tài sản                                                                  자산재평가

Tên công ty chứng khoán                                                     증권회사명  

Thanh lý cưỡng chế                                                                강제정리

Thế đi lên                                                                                강세

Thế yếu                                                                                   약세

Thị trường quốc tế                                                                세겟시장

Thị trường chợ đen (ngoài sàn)                                               장외시장

Thị trường lưu thông                                                              유통시장

Thị trường thông thường                                                        정상시장

Thị trường vốn                                                                        자금시장

Thông báo tăng vốn                                                                공모증자

Thông tin thị trường OTC                                                       OTC/IPO 시장정보

Thông tin về tài khoản khách hàng                                      고객의 게좌정보

Thương mại quốc tế                                                                글로벌 트레이딩

Thu nhập lợi tức                                                                      배당소득

Tiền chuẩn bị trả lại cho khách                                                고객예탁금 반환준비금

Tiền nhập vào                                                                          납입자본금

Tiền vốn đã lên sàn                                                                  상장자본금

Tiền gửi của khách hàng                                                         고객예탁금

Tín dụng gián tiếp                                                                   간접금융

Tín thác                                                                                   신탁

Tính linh động quốc tế                                                            국제유동성

Tính ổn định                                                                            안전성

Tự doanh (dealing)                                                                 자기매매

Tổng khối lượng niêm yết                                                    상장총수량

Tổng số lượng mua                                                               매입수량

Giá trần (chứng khoán)                                                           천정, 고가

Trái phiếu dài hạn                                                                    장기채권

Trái phiếu ngắn hạn                                                                 단기 채권

Trái phiếu                                                                                채권

Trừ thu nhập                                                                           소득공제

Trung tâm giao dịch chứng khoáng                                        증권거래소

Tư vấn đầu tư chúng khoán                                                    증권투자컬선팅

Tư vấn niêm yết                                                                    상장컬선팅

Tư vấn phát hành chứng khoán                                            증권발생컬선팅

Vốn tự doanh                                                                          자기자본

Vốn chủ sở hữu                                                                     소유자본

Vốn điều lệ                                                                             정관자본

Yếu tố bên ngòai                                                                     외부요인

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.