동사(ĐỘNG TỪ)

ĐỘNG TỪ                                                       동사

Tông-xa

Ăn                                                                   먹다                            mớc-tà

Uống                                                               마시다                       ma-xi-tà

Mặc                                                                 입다                            íp-tà

Nói                                                                  말하다                        mal-ha-tà

Đánh,đập                                                         때리다                        te-ri-tà

Đứng                                                               서다                           xơ-tà

Xem                                                                보다                            bô-tà

Chết                                                                죽다                            chúc-tà

Sống                                                                살다                            xal-tà

Giết                                                                 죽이다                        chúc-gi-tà

Say                                                                  취하다                        shuy-ha-tà

Chửi mắng                                                      욕하다                        iốc –ha-tà

Học                                                                 공부하다                   công-bu-ha-tà

Ngồi                                                                앉다                            an-tà

Nghe                                                               듣다                            tứt-tà

Đến                                                                 오다                            ô-tà

Đi                                                                    가다                           ha-tà

Làm                                                                 하다                            ha-tà

Nghỉ                                                                쉬다                            xuy-tà

Rửa                                                                 씻다                           xít-tà

Giặt                                                                 빨다                            bal-tà

Nấu                                                                 요리하다                     iô-ri-ha-tà

Ăn cơm                                                           식사하다                    xíc-xa-ha-tà

Dọn vệ sinh                                                     청소하다                     shơng-xô-ha-tà

Mời                                                                 초청하다                    shô-shơng-ha-tà

Biếu, tặng                                                        드리다                       tư-ri-tà

Yêu                                                                 사랑하다                    xa-rang-ha-tà

Bán                                                                  팔다                            pal-tà

Mua                                                                 사다                            xa-tà

Đặt,để                                                             놓다                            nốt-thà

Viết                                                                 쓰다                            xư-tà

Đợi, chờ                                                          기다리다                    ci-ta-ri-tà

Trú ,ngụ,ở                                                       머무르다                    mơ-mu-rư-tà

Đổi,thay,chuyển                                              바꾸다                       ba-cu-tà

Bay                                                                  날다                            nal-tà

Ăn cắp                                                             훔치다                       hum-shi-tà

Lừa gạt                                                            속이다                        xô-ci-tà

Xuống                                                                         내려가다                    ne-riơ-ca-tà

Lên                                                                  올라가다                    ô-la-ca-tà

Cho                                                                 주다                            chu-tà

Mang đến                                                        가져오다                    ca-chiơ-ô-tà

Mang đi                                                           가져가다                     ca-chiơ-ca-tà

Gọi                                                                  부르다                        bu-rư-tà

Thích                                                               좋아하다                   chô-a-ha-tà

Ghét                                                                싫다                            xil-thà

Gửi                                                                  보내다                       bô-ne-tà

Mong muốn                                                     빌다                            bil-tà

Muốn (làm gì đó) động từ +                            고싶다                         cô-xíp-tà

Muốn làm                                                        하고싶다                    ha-cô-xip-tà

Chạy                                                                뛰다                           tuy-tà

Kéo                                                                 당기다                       tang-ci-tà

Đẩy                                                                 밀다                            mil-tà

Cháy                                                                타다                           tha-tà

Trách móc                                                       책망하다                    sheng-mang-ha-tà

Biết                                                                 알다                            al-tà

Không biết                                                      모르다                        mô-rư-tà

Hiểu                                                                이해하다                   i-he-ha-tà

Quên                                                               잊다                            ít-tà

Nhớ                                                                 보고싶다                    bô-cô-xíp-tà

Ngủ                                                                 자다                            cha-tà

Thức dậy                                                         얼어나다                    i-rơ-na-tà

Đếm                                                                계산하다                    ciê-xan-ha-tà

Chuẩn bị                                                          준비하다                    chun-bi-ha-tà

Bắt đầu                                                            시작하다                    xi-chắc-ha-tà

Gặp                                                                 만나다                       man-na-tà

Họp                                                                 회의하다                   huê-i-ha-tà

Phê bình                                                          비평하다                   bi-piơng-ha-tà

Tán dóc                                                          잡담하다                    cháp-tam-ha-tà

Nói chuyện                                                      이야기하다                i-ia-ci-ha-tà

Cãi nhau                                                          싸우다                        xa-u-tà

Cười                                                                웃다                           ut-tà

Khóc                                                               울다                            ul-tà

Hy vọng                                                          희망하다                    hi-mang-ha-tà

Trở về                                                              돌아오다                    tô-ra-ô-tà

Đi về                                                               돌아가다                    tô-ra-ca-tà

Đóng                                                               닫다                            tát-tà

Mở                                                                  열다                            iơl-tà

Tháo                                                                 풀다                           pul-tà

Chào                                                                인사하다                   in-xa-ha-tà

Hỏi                                                                  묻다                            mút-tà

Trả lời                                                              대답하다                    te-táp-ha-tà

Nhờ,phó thác                                                  부턱하다                    bu-thắc-ha-tà

Chuyển                                                            전하다                        chơn-ha-tà

Bỏ,từ bỏ                                                          포기하다                    pô-ci-ha-tà

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x