TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 국가와 정치 – NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH TRỊ

Ấp (đơn vị hành chính tương đương một thôn)                      읍

Bách tính, nhân dân                                                                백성

Bảo vệ đất nước                                                                      국토방위

Bảo vệ, phòng thủ                                                                   수호하다

Bầu cử bổ khuyết                                                                    보궐선거

Bầu cử công minh, bầu cử trong sạch                                     공명선거

Bầu cử không lành mạnh                                                        부정선거

Bầu cử quốc hội                                                                      총선

Bầu cử tổng thống                                                                  대선

Bầu cử theo hình thức tòan dân bỏ phiếu                               국민투표

Bầu cử                                                                                     선거하다

Bầu ra, cử ca                                                                           선출

Bè phái theo sự quen biết, cùng quê, cùng học                      파벌

Bí thư                                                                                      비서관

Biên giới quốc gia                                                                   국경

Biểu tình                                                                                 데모

Bỏ phiếu bầu cử                                                                      투표

Bỏ phiếu của người vắng mặt                                                 부재자투표

Bọn bán nước                                                                         매국노

Bộ công an                                                                              공안부

Bộ công thương                                                                      산업무역부

Bộ chính trị                                                                             정치국

Bộ giáo dục                                                                              교육부

Bộ giáo dục                                                                             교육부

Bộ giao thông thương mại                                                      외교통상부

Bộ giao thông vận tải                                                              건설교통부

Bộ kế hoạch và đầu tư                                                            투자계획부

Bộ kinh tế tài chính                                                                 재정경제부

Bộ khoa học và công nghệ                                                      과학기술부

Bộ khoa học-kỹ thuật Hàn quốc                                             과학기술부

Bộ lao động                                                                             노동부

Bộ lao động                                                                              노동부

Bộ lập pháp                                                                             입법부

Bộ môi trường                                                                        환경부

Bộ nội vụ                                                                                내무부

Bộ nông lâm                                                                            농림부

Bộ nông lâm                                                                            농림부

Bộ ngoại giao                                                                          외교부

Bộ phận hành chính                                                                행정부서

Bộ phúc lợi- y tế                                                                     보건복지부

Bộ quốc phòng                                                                        국방부

Bộ quốc phòng                                                                        국방부

Bộ tài chính kinh tế                                                                 재정경제부

Bộ tài nguyên công nghiệp                                                     산업자원부

Bộ tài nguyên và môi trường                                                  자원환경부

Bộ tư pháp                                                                              법무부

Bộ tư pháp                                                                              법무부

Bộ tự trị hành chính                                                                행정자치부

Bộ thống nhất                                                                         통일부

Bộ thông tin truyền thông                                                      정보통신부

Bộ thông tin                                                                            정보통신부

Bộ thủy sản hải dương                                                           해양수산부

Bộ thủy sản                                                                             수산부

Bộ trưởng                                                                               장관

Bộ trưởng                                                                               장관

Bộ văn hóa và du lịch                                                             문화관광부

Bộ văn hóa và du lịch                                                             문화관광부

Bộ xây dựng- giao thông Hàn quốc                                       건설교통부

Bộ xây dựng                                                                           건설부

Bộ y tế và sức khỏe                                                                보건복지부

Bưu điện                                                                                 우체국

Bưu điện, cục điện thọai                                                         전화국

Cách mạng                                                                              혁명

Cải tiến cho thuận lợi hơn                                                      개편하다

Cải tổ nội các                                                                          개각하다

Cai trị, thống trị, điều hành                                                     다스리다

Cạnh tranh bầu cử                                                                   선거전

Cố quốc                                                                                   고국

Công chức                                                                               공직, 공직자

Công ước bầu cử                                                                    선거공약

Công ước                                                                                공약

Công viên chức                                                                       공무원

Cơ cấu chính trị                                                                      정치구조

Cơ quan chính trị                                                                    정치기구

Cơ quan hành chính                                                                행정기관

Cơ quan kiểm tra                                                                    심의기관

Cơ quan lập pháp                                                                    입법기관

Cơ quan nhà nước, cơ quan công cộng                                  공공기관

Cơ quan quốc tế                                                                      국제기구

Cơ quan tình báo quốc gia                                                      국가정보원

Cơ quan tư vấn                                                                       자문기관

Cục cảnh sát biển                                                                    해양경찰청

Cục dự tóan ngân sách kế họach                                            기획예산처

Cục trưởng                                                                              국장

Cục, tổng cục khí tượng                                                         기상청

Chất vấn quốc hội                                                                   국정감사

Chế độ nội các nghị viện                                                         의원내각제

Chế độ phong kiến                                                                  봉건제도

Chế độ quân chủ                                                                     군주제

Chế độ tập quyền trung ương                                                 중앙집권제

Chế độ tổng thống là trung tâm                                              대통령중심제

Chế độ tổng thống                                                                  대통령제

Chế độ tự trị địa phương                                                        지방자치제

Chế độ trách nhiệm nội các                                                     내각책임제

Chi phối, cai trị                                                                       지배하다

Chiến lược bầu cử                                                                   선거전략

Chính đảng                                                                              정당

Chính kiến                                                                               정견

Chính phủ                                                                            정부

Chính phủ                                                                               정부

Chính phủ                                                                               정부, 행정부

Chính quyền                                                                            정권

Chính trách                                                                             정책

Chính trị quan                                                                         정치관

Chính trị quốc tế                                                                     국제정치

Chính trị                                                                                  정치

Chọn ra, rút ra, lựa ra                                                              뽑다

Chủ nghĩa coi nước mình là nhất                                            군수주의

Chủ nghĩa cộng sản                                                                 공산주의

Chủ nghĩa dân chủ                                                                  민주주의

Chủ nghĩa đế quốc                                                                  제국주의

Chủ nghĩa lập hiến                                                                  입헌주의

Chủ nghĩa phong kiến                                                             봉건주의

Chủ nghĩa tư bản                                                                    자본주의

Chủ nghĩa tự do                                                                      자유주의

Chủ nghĩa thế giới                                                                  세계주의

Chủ nghĩa xã hội                                                                     사회주의

Chủ quyền                                                                               주권

Chủ tịch Đảng                                                                         총재

Chủ tịch nước                                                                         국가주석

Chủ tịch Quốc hội                                                                   국회의장

Chủ tịch quốc hội                                                                    국회의장

Chủ tịch tỉnh                                                                           도지사

Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc                                           조국전선위원회 위원

Chủ tịch ủy ban nhân dân                                                       인민위원회 위

Chủ tịch xã                                                                              면장

Chủng tộc                                                                               종족

Dân bình thường                                                                     서민

Dân chúng                                                                               민중

Dân di cư                                                                                이민

Dân tộc                                                                                   겨레

Dân tộc đơn nhất                                                                    단일민족

Dân tộc Hàn                                                                            한민족

Dân tộc khác                                                                           이민족.

Dân tộc thiểu số, dân tộc ít người                                          소수민족

Dân tộc                                                                                   민족

Dân thường                                                                             평민

Dư luận                                                                                   여론

Đại biểu đảng                                                                          당대표

Đại biểu quốc hội                                                                    국외의원

Đại hội tòan đảng                                                                    전당대회

Đại sứ quán                                                                             대사관

Đại sứ, đại sự (việc lớn)                                                          대사

Đảng cầm quyền                                                                     여당

Đảng cầm quyền                                                                     집권당

Đảng đa số                                                                              다수당

Đảng đối lập, đảng không nắm quyền                                    야당

Đảng quyền                                                                             당권

Đảng số ít, đảng thiểu số                                                        소수당

Đảng viên                                                                                당원

Đảng                                                                                       당

Đạo chính của một nước                                                         국교

Đảo chính                                                                                쿠데타

Đạo đức chính trị                                                                    정치도덕

Đạo, đường đi                                                                         도

Đất nước chúng ta                                                                  우리나라

Đất nước                                                                                 나라

Đất, nước thuộc địa                                                                식민지

Đế quốc                                                                                   제국

Đi vận động chi viện                                                               지원유세

Điệp báo, gián điệp                                                                 첩보

Điều ước                                                                                 조약

Đòan thể áp lực                                                                       압력단체

Đòan thể công cộng                                                                공공단체

Đòan thể chính trị                                                                   정치단체

Đòan thể tự trị địa phương                                                     지방자치단체

Đóng dấu, chụp ảnh                                                                찍다

Đồng bào tại Nhật                                                                  재일동포

Đồng bào                                                                                동포

Đồng tộc, cùng dân tộc                                                          동족

Đơn vị bầu cử                                                                         지역구

Đường biên giới                                                                      국경선

Đường lối chính trị                                                                 정치노선

Ghế ngồi của nghị viên                                                           의석

Gián điệp                                                                                 첩자

Gián điệp, sự can thiệp                                                           간첩

Giải tán quốc hội                                                                     국회해산

Giám đốc sở                                                                            청장

Giành, thu được phiếu bầu                                                     득표

Giới chính trị                                                                           정계, 정치계

Hải ngọai                                                                                 해외

Hai quốc tịch                                                                           이중국적

Hàng hóa sản xuất trong nước                                                국산

Hành chính địa phương                                                          지방행정

Hành chính                                                                              행정

Hiến chương giáo dục quốc dân                                             국민교육헌장

Hiệp thương chính trị                                                             정치협상

Hoa kiều                                                                                  화교

Hòang đế                                                                                 황제

Hòang hậu                                                                               왕후, 황후

Hòang tử, vương tử                                                                왕자, 황태자

Hội đồng nhân dân quận                                                         구의회

Hội đồng nhân dân                                                                 시의회, 의회

Hội nghị bảo đảm an ninh quốc gia                                        국가안전보장회의

Hội nghị lấy ý kiến quần chúng                                              청문회

Hội nghị nội các                                                                      국무회의

Hợp chủng quốc                                                                     합중국

Huyện trưởng, chủ tịch huyện                                                구청장

Huyện                                                                                     현

Kẻ độc tài                                                                                독재자

Kiểm phiếu                                                                              개표하다

Kiều bào tại Nhật                                                                    재일교포

Kiều bào                                                                                  교포

Kinh tế quốc dân                                                                    국민경제

Kỳ họp quốc hội định kỳ                                                        정기국회

Kỳ họp quốc hội                                                                     국회 회기

Khí quyền                                                                               기권

Khu nhà các cơ quan chính phủ đóng                                     정부종합청사

Khu tự trị                                                                                자치령

Khu vực bầu cử                                                                      선거구

Khu vực hành chính                                                                구

Lai, hỗn huyết                                                                         혼혈

Làng địa cầu                                                                            지구촌

Lãnh hải                                                                                  영해

Lãnh sứ quán                                                                          영사관

Lãnh sự                                                                                   영사

Lãnh thổ                                                                                  영토

Lân cận                                                                                   우방

Lễ Quang phục                                                                       광복절

Lịch sử đất nước                                                                     국사

Liên hiệp quốc                                                                        국제연합, 연합국

Lòng dân                                                                                 민심

Lòng yêu nước                                                                        애국심

Lớp trưởng,ca trưởng                                                             반장

Luân lý chính trị                                                                      정치윤리

Luật bầu cử                                                                             선거법

Luật quốc gia                                                                          국법

Luật quốc hội                                                                          국회법

Lý trưởng                                                                                이장

Mùa bầu cử                                                                             선거철

Nắm chính quyền                                                                    집권하다

Nền chính trị dân chủ                                                             민주정치

Nền chính trị độc tài                                                               독재정치

Nền chính trị hội đồng                                                            의회정치

Nền chính trị nước nhà                                                           국정

Nền chính trị quân chủ                                                            군주정치

Nội các                                                                                    개각

Nội các, hội đồng chính phủ                                                   내각

Nơi bỏ phiếu                                                                           투표소

Nơi cơ quan nhà nước                                                            관공서

Nơi kiểm phiếu                                                                       개표소

Nơi vận động tranh cử                                                            유세장

Nữ vương                                                                               여왕

Nước có dân nhập cư                                                             이민국

Nước có quan hệ thù địch                                                       적국

Nước cộng hòa nhân dân                                                        인민공화국

Nước cộng hòa                                                                       공화국

Nước cộng sản                                                                        공산주의국가

Nước chính, bản quốc, nước mình                                         본국

Nước đang phát triển mức cao                                               중진국

Nước đang phát triển                                                              개발도상국

Nước đồng minh                                                                     동맹국

Nước khác                                                                              타국

Nước lạc hậu, nước hậu tiến                                                   후진국

Nước lân cận                                                                           우방국

Nước lệ thuộc                                                                         속국

Nước liên bang                                                                       연방국

Nước lớn                                                                                 강대국

Nước mẹ, nước mình                                                              모국

Nước ngòai, ngọai quốc                                                          외국

Nước quân chủ lập hiến                                                          입헌군주국

Nước tiên tiến                                                                         선진국

Nước tư bản chủ nghĩa                                                           자본주의국가

Nước tham chiến                                                                    참전국

Nước theo chủ nghĩa tự do                                                     자유주의국가

Nước thù địch                                                                         적대국

Nước trung lập                                                                        중립국

Nước xung quanh, nước láng giềng                                       주변국

Nước yếu nhỏ                                                                         약소국

Ngày bầu cử                                                                            선거일

Ngày quốc khánh                                                                    국경일

Ngân hàng trung ương                                                            중앙은행

Nghi lễ quốc dân                                                                     국민의례

Nghị sĩ thành phố                                                                    시의원

Nghị viện                                                                                의원

Nghị viện, đại biểu quốc hội                                                   국회의원

Ngọai giao                                                                               외교

Ngoài nước                                                                             국외

Người bỏ phiếu                                                                       투표자

Người có phiếu bầu cử, cử tri                                                 유권자.

Người cư trú bất hợp pháp                                                     불법체류자

Người đại biện, người phát ngôn                                            대변인

Người đứng đầu quận                                                             군수

Người làm chính trị                                                                 정치인

Người nước ngoài                                                                  외국인

Người ra tranh cử, ứng cử viên                                              출마자

Người tham gia kiểm phiếu                                                    개표참관인

Người thay quyền                                                                   서리

Người thế giới                                                                        세계인

Người thống trị                                                                       통치자

Người trong nước                                                                   내국인

Người trúng cử, người thắng cử                                             당선자

Nhà chính trị                                                                           정치가

Nhà hành chính                                                                       행정가

Nhà nước                                                                                국가

Nhân dân                                                                                인민

Nhân viên hành chính                                                             행정요원

Phản; một nửa                                                                         반

Phe phái trong đảng                                                                당파

Phiếu bầu cử                                                                           투표용지

Phiếu chưa xác định bầu cho ai                                               부동표

Phó chủ tịch (đảng)                                                                 부총재

Phó chủ tịch quốc hội                                                             국회상공위원

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân                                                 인민위원회 부위원장

Phó tổng thống, phó chủ tịch nước                                        부통령

Phó thủ tướng thường trực                                                     상임부수상

Phó thủ tướng                                                                         부수상

Phó thủ tướng, phó tổng lý                                                     부총리

Phòng bí thư thủ tướng                                                          국무총리비서실

Phòng cảnh vệ                                                                         경호실

Phòng công báo                                                                      공보실

Phòng quốc vụ, văn phòng thủ tướng                                    국무조정실

Phụ tá                                                                                      보좌관

Phúc lợi quốc dân                                                                   국민복지

Phường (trong quận)                                                               동

Phường                                                                                   동

Qũy bầu cử                                                                             선거자금

Qũy chính trị                                                                           정치자금

Quan chức                                                                               관직

Quan hệ ngọai giao                                                                 수교

Quan lại                                                                                   벼슬

Quan ngọai giao                                                                      외교관

Quân chủ                                                                                 군주

Quân đội quốc gia                                                                   국군

Quận                                                                                       구, 군

Quận                                                                                       군

Quốc ca phúc lợi                                                                     복지국가

Quốc ca                                                                                   애국가

Quốc dân                                                                                국민

Quốc gia bị chia cắt                                                                분단국가

Quốc gia cổ đại                                                                       고대국가

Quốc gia chủ nghĩa xã hội                                                      사회주의국가

Quốc gia chủ quyền                                                                주권국가

Quốc gia dân chủ                                                                    민주주의국가, 민주국가

Quốc gia đô thị                                                                       도시국가

Quốc gia độc tài                                                                      독재국가

Quốc gia pháp trị                                                                    법치국가

Quốc gia quân chủ                                                                  군주국가

Quốc gia thống nhất                                                               통일국가

Quốc hiệu                                                                                국호

Quốc hoa( hoa đặc trưng của một nước)                                국화

Quốc hội tạm thời                                                                   임시국회

Quốc hội                                                                                 국회

Quốc hội                                                                                 국회

Quốc kỳ Hàn Quốc                                                                 태극기

Quốc kỳ                                                                                  국기

Quốc lập                                                                                  국립

Quốc lực                                                                                 국력

Quốc ngữ                                                                                국어

Quốc phòng                                                                            국방

Quốc tế hóa                                                                             국제화

Quốc tế                                                                                   국제

Quốc tịch                                                                                국적

Quốc thổ                                                                                 국토

Quốc văn                                                                                 국문

Quốc vụ                                                                                  국무

Quốc vương                                                                            국왕, 왕국

Quyền bầu cử                                                                          선거권

Quyền bỏ phiếu                                                                       투표권

Quyền chính trị                                                                       정치권

Quyền hạn                                                                               권한

Quyền lãnh chúa                                                                     영주권

Quyền lực của quốc gia                                                          국권

Quyền lực chính trị                                                                 정치권력

Quyền lực                                                                               권력

Quyền thị dân                                                                         시민권

Ra tranh cử                                                                             출마하다

Sổ ngân hàng                                                                          통장

Số nhân viên đủ để tiến hành hội nghị                                    정족수

Sở                                                                                            청

Sở binh vụ                                                                               병무청

Sở công thương                                                                      산업무역청

Sở kế hoạch đầu tư                                                                 투자게획청

Sở lao động                                                                             노동사회보훈청

Sở lâm nghiệp                                                                         산림청

Sở pháp chế                                                                            법제처

Sở quản lý tài sản văn hóa                                                      문화재관리청

Sở tài chính                                                                             재정청

Sở tư pháp                                                                              법무청

Sự đấu tranh trong nội bộ đảng                                              당쟁

Sự đổi sang quốc tịch nước khác                                            화

Sự giới nghiêm                                                                        계엄

Sự kiểm phiếu                                                                         개표

Sự kiến quốc                                                                           건국

Sự lưu vong                                                                            망명

Sự sử đổi hiến pháp                                                                개헌

Sự tiến cử                                                                                공천

Sự thay đổi chính quyền                                                         정권교체

Sự thắng lợi trong bầu cử                                                       당선, 낙선

Sự thất bại trong bầu cử                                                         당락

Sự yêu nước                                                                            애국

Sức mạnh công quyền                                                             공권력

Tái bầu cử                                                                               재선거

Tái cử                                                                                      재선

Tam quyền phân lập                                                                삼권분립

Tên nước                                                                                 국가 명

Tiến cử, giới thiệu ra tranh cử                                                 공천하다

Tiết khai thiên (khai sinh đất nước Hàn quốc)                        개천절

Tiết tế trời đất (Hàn Quốc)                                                     제헌절

Tiêu cực trong chính trị                                                           정치비리

Tình hình chính trị trong nước                                                국내정세

Tình hình quốc tế                                                                    국제정세

Tính quốc dân                                                                         국민성

Tòa án bầu cử                                                                          선거재판

Tòa án nhân dân tối cao                                                          대법원

Tòa bách ốc, tòa nhà trắng (Mỹ)                                             백악관

Tòa nhà nhà nước, công sở                                                     관청

Tòa nhà quốc hội                                                                     국회의사당

Tòa nhà xanh, tòa nhà tổng thống Hàn Quốc                         청와대

Tòa thị chính                                                                           시청

Tòan quốc                                                                               전국

Tổ chức đảng ở địa phương                                                    지구당

Tổ quốc                                                                                   조국

Tố tụng hành chính                                                                 행정소송

Tộc người Triều Tiên                                                               조선족

Tội phạm chính trị                                                                   정치범

Tổng bầu cử                                                                            총선거

Tổng bí thư                                                                             서기장

Tổng cục an toàn thực phẩm y dược                                      식품의약품안전청

Tổng cục các xí nghiệp vừa và nhỏ                                         중소기업청

Tổng cục chấn hưng nông thôn                                              농촌진흥청

Tổng cục đường sắt                                                                철도청

Tổng cục hải quan                                                                   관세청

Tổng cục thống kê                                                                  통계청

Tổng cục thuế                                                                         국세청

Tổng cục, cụ thuế                                                                    관세청, 국세청

Tổng cục, sở kiểm sát                                                             검찰청

Tổng thống                                                                              대통령

Tổng thống, chủ tịch nước                                                      대통령

Tuyển cử                                                                                 선거

Tuyên truyền chụp mũ                                                            흑색선전

Tư tưởng chính trị                                                                   정치사상

Tỷ lệ bầu cử                                                                            투표율

Tỷ lệ trúng phiếu bầu                                                              득표율

Thành phố đặc biệt (Seoul)                                                     특별시

Thành phố trực thuộc                                                              광역시

Thanh tra chính phủ                                                                정부검사원

Thăm lần lượt                                                                          순방하다

Thắng cử lần thứ ba                                                                삼선

Thể chế chính trị                                                                     정치체제

Thể chế theo bộ tộc                                                                 족벌체제

Thế giới hóa                                                                            세계화

Thế giới                                                                                   세계

Thế tử, vương thế tử                                                               왕세자

Thị dân                                                                                    시민

Thi tuyển công chức                                                               행정고시

Thị trưởng                                                                               시장

Thị uy, biểu tình                                                                      시위

Thống trị                                                                                 통치하다

Thủ đô                                                                                     수도

Thu nhập quốc dân                                                                 국민소득

Thủ tướng                                                                               수상, 총리

Thủ tướng                                                                               국무총리, 수상

Thủ tướng, tổng lý                                                                  총리

Thùng phiếu                                                                            투표함

Thuộc giới cầm quyền                                                             여권

Thuộc phe, đảng đối lập                                                          야권

Thuộc thế giới                                                                         세계적

Thuộc về quốc tế                                                                     국제적

Thư ký                                                                                     서기관

Thứ trưởng                                                                              차관

Thứ trưởng                                                                              차관

Trạm cứu hỏa, trạm chữ cháy                                                  소방서

Trẻ lại                                                                                      혼혈아

Trong nước                                                                              국내

Trong và ngoài nước                                                               국내외

Trúng cử lần đầu tiên                                                              초선

Trúng cử, thắng cử                                                                  당선되다

Trưởng ấp                                                                                읍장

Trưởng phường, chủ tịch phường                                           동장

Uỷ ban đặc biệt về phụ nữ                                                      여성특별위원회

Ủy ban đặc biệt xí nghiệp vừa và nhỏ                                    소기업특별위원회

Ủy ban giáo dục và thanh thiếu niên quốc hội                       국회교육청소년위원회

Ủy ban kế họach bất thuờng                                                   비상기획위원회

Ủy ban mặt trận tổ quốc                                                         조국전선위원

Uỷ ban nhân dân quận                                                            구청

Ủy ban nhân dân                                                                     인민위원회

Ủy ban quản lý bầu cử                                                            선거관리위원회

Ủy ban quốc phòng quốc hội                                                  국회국방위원

Ủy ban tài chính quốc hội                                                       국회재무위원

Ủy ban tư pháp quốc hội                                                        국회법제위원

Ủy ban thường vụ quốc hội                                                    국회상임위원

Uỷ ban trọng tài kinh tế                                                          공정거래위원회

Ủy ban vận động bầu cử                                                         선거운동원

Ủy viên bộ chính trị                                                                정치국위원

Ủy viên hội đồng nhân quận                                                   구의원

Ủy viên trung ương Đảng                                                       당중앙위원

Ứng cử viên                                                                            입후보자

Văn hóa quốc dân                                                                   국민문화

Văn phòng ấp                                                                          읍 사무소

Văn phòng bí thư                                                                    비서실

Văn phòng chính phủ                                                              정부사무실

Văn phòng phường                                                                 동사무소

Văn phòng quận                                                                      군청

Văn phòng quốc hội                                                                국회사무처

Văn phòng tỉnh                                                                       도청

Văn phòng xã                                                                          면사무소

Vận động bầu cử                                                                     선거운동

Vận động tranh cử                                                                  선거유세

Việc ăn mặc ở                                                                         의식주

Việc vận động tranh cử                                                           유세

Viện kiểm sát tối cao                                                              최고검찰청

Viện kiểm tra                                                                           감사원

Viện văn hóa                                                                           문화원

Viza nhập cảnh                                                                        입국사증

Viza                                                                                         비자, 사증

Vua                                                                                          왕, 임금

Vùng không phận                                                                   영공

Vương phi                                                                               왕비

Vương tộc                                                                               왕족

Vương tôn, cháu vua                                                              왕손

Vương triều                                                                            왕조

Xã, lý                                                                                      리

Xã, miền                                                                                  면

Xâm lược                                                                                침략하다

Xâm phạm                                                                               침범하다

Xu thế chính trị                                                                       정세

Ý niệm chính trị, lý tưởng chính trị                                        정치이념

Ý thức quốc dân                                                                     국민의식

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.