V + (으)ㄴ N

V + () N

Thể hiện 1 sự việc đã qua trong quá khứ. Quá trình hành động đó đã hoàn thành. Người nói chỉ báo cáo lại sự việc.

어제 먹은 불고기는 아주 맛있었어요.

Món thịt nướng hôm qua ăn rất ngon.

아까 운 아이가 누구예요?

Đứa bé lúc nãy khóc là ai?

지난 주에 본 신문은 버리세요.

Báo đã xem xong tuần vừa rồi hãy vứt đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *