TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH

Chủ đề: KINH TẾ VÀ HOẠT  ĐỘNG KINH TẾ 경제와 경제활동

 1. Bán đấu giá                                                                   경매
 2. Bán hạ giá trong một thời gian nhất định                        바겐세일
 3. Bán hàng                                                                          판매
 4. Bán hàng                                                                          판매하다
 5. Bán phá giá hối đoái                                                         외환덤핑
 6. Bán phá giá                                                                      덤핑, 투매
 7. Bản tính thu chi lời lỗ                                                      손익계산서
 8. Bán theo giá cố định                                                        정찰제
 9. Bán ủy thác                                                                      위탁판매
 10. Bán                                                                                   팔다
 11. Bàn, nơi tính tóan tiền                                                     계산대
 12. Bảng giá                                                                           견적송장
 13. Bảng giá                                                                           가격표
 14. Bảo đảm, bảo lãnh                                                            보증
 15. Bảo hiểm                                                                          보험
 16. Báu vật                                                                             보물
 17. Bắt đầu kinh doanh, khai trương                                     신장개업
 18. Bị bay, thả bay                                                                 날리다
 19. Biến động kinh tế                                                             경기변동
 20. Bỏ tiệm, đóng cửa tiệm                                                    폐점
 21. Bỏ tiền vào, gửi tiền vào                                                  입금
 22. Bồi thường tổn thất                                                         손해배상
 23. Bồi thường thiệt hại                                                         손해배상
 24. Buôn bán hàng tạp hóa, cửa hàng tạp hóa                       잡화상
 25. Buôn bán ở quán ven đường                                            노점상
 26. Buôn bán                                                                          장사하다
 27. Buôn bán, làm ăn                                                             장사
 28. Cái két sắt                                                                        금고
 29. Cái tay nải, cái bao dùng vật gì để mang vác                   보따리
 30. Cấu trúc lưu thông                                                           유통구조
 31. Có lãi, có lời                                                                     흑자.
 32. Có tính kinh tế, thuộc về kinh tế                                      경제적
 33. Con số còn lại, số tiền còn lại                                           잔액
 34. Cổ đông                                                                            주주
 35. Cổ phiếu                                                                           주식
 36. Công ty bảo hiểm                                                             보험회사
 37. Công ty chứng khoán                                                       증권회사
 38. Công ty in tiền                                                                 조폐공사
 39. Công ty mẹ, văn phòng chính                                          본사
 40. Công ty tín dụng tổng hợp                                              종합금융사
 41. Công ty, doanh nghiệp                                                     회사
 42. Công trái                                                                          공채
 43. Công việc, việc làm ăn                                                     사업
 44. Cơ cấu sản xuất                                                                생산구조
 45. Cơ cấu tiêu dùng                                                              소비구조
 46. Cơ quan tài chính                                                             금융기관
 47. Cơ quan thuế                                                                    세무서
 48. Cục hải quan                                                                    관세청
 49. Cục thuế                                                                           국세청
 50. Cung cấp                                                                          공급
 51. Cung và cầu                                                                     수요와 공급
 52. Cửa hàng bách hóa                                                           백화점
 53. Cửa hàng bán đá quý                                                       보석상
 54. Cửa hàng bánh                                                                 떡집
 55. Cửa hàng buôn bán lẻ                                                      소매상
 56. Cửa hàng buôn bán sỷ                                                      도매상
 57. Cửa hàng chi nhánh                                                         분점
 58. Cửa hàng độc quyền                                                        독과점
 59. Cửa hàng gạo                                                                   쌀집
 60. Cửa hàng hoa                                                                   꽃집
 61. Cửa hàng lớn hạ giá hàng lọat                                         대형할인매장
 62. Cửa hàng miễm hạ gía                                                      상설할인매장
 63. Cửa hàng miễn thuế                                                         면세점
 64. Cửa hàng tạp hóa                                                             만물상
 65. Cửa hàng tạp hóa                                                             잡화점
 66. Cửa hàng tạp hóa                                                             지물포
 67. Cửa hàng văn phòng phẩm                                              문구점
 68. Cửa hàng văn phòng phẩm                                              문방구
 69. Cửa hàng xát gạo                                                             정미소
 70. Cửa hàng                                                                          음식점
 71. Cửa hàng                                                                          점포
 72. Cửa hàng, cửa hiệu                                                          가게
 73. Cửa hàng, cửa hiệu                                                          매점
 74. Cửa hàng, cửa hiệu                                                          상점
 75. Cửa hiệu nhỏ                                                                    구멍가게
 76. Cửa tiệm, căng tin                                                            편의점
 77. Chắt chiu, tằn tiện                                                            알뜰살뜰
 78. Chắt chiu, tằn tiện                                                            알뜰하다
 79. Chất lượng                                                                       품질
 80. Chế độ giao dịch theo đúng tên thật                                금융실명제
 81. Chế độ tỷ giá hóan đổi tiền cố định                                 고정환율제도
 82. Chế phẩm, hàng hóa                                                         제품
 83. Chế tạo, sản xuất                                                              제조하다
 84. Chi nhánh chính                                                               본점
 85. Chi phí bồi thường                                                           위자료
 86. Chi phí chi tiêu trong gia đình                                          가계비
 87. Chi phí do mình, tiền của mình                                        자비
 88. Chi phí dự phòng                                                             예비비
 89. Chi phí đi du lịch                                                              여비
 90. Chi phí nhân lực                                                               인건비
 91. Chi phí ở                                                                          주거비
 92. Chi phí tổng hợp, chi phí tạp vụ                                      잡비
 93. Chi phí                                                                              비용
 94. Chỉ số giá cổ phiếu                                                           주가지수
 95. Chỉ số kinh tế thế giới                                                      국제수지
 96. Chỉ số kinh tế                                                                   경제지표
 97. Chỉ số kinh tế, số tiền chênh lệch giữa thu và chi            경상수지
 98. Chỉ số mậu dịch                                                               무역수지
 99. Chỉ số vật giá                                                                   물가지수
 100. Chi tiêu gia đình                                                               가계지출
 101. Chi tiêu trong kinh tế                                                       경상지출
 102. Chi trả                                                                              지급
 103. Chi trả                                                                              지불
 104. Chi trả, chi ra, chi tiền                                                      지출하다
 105. Chính sách bành trướng ngoại tệ                                     통화팽창
 106. Chính sách giảm chi tiêu                                                  긴축정책
 107. Chính sách thuế quan                                                       관세정책
 108. Cho mượn tiền                                                                 꾸어주다
 109. Cho mượn                                                                        빌려주다
 110. Cho vay ngắn hạn                                                            단기대부
 111. Cho vay tiền                                                                     여신
 112. Cho vay, cho mượn                                                          대출하다
 113. Chống phá giá                                                                  덤핑방지
 114. Chợ ban mai, chợ đầu mối                                               새벽시장
 115. Chợ buôn bán lẻ                                                               소매시장
 116. Chợ buôn bán sỷ                                                              도매시장
 117. Chợ đêm                                                                           야시장
 118. Chợ hoa                                                                            꽃 시장
 119. Chợ, khu vực buôn bán                                                    장터
 120. Chợ, nơi mua bán                                                             매장
 121. Chủ sở hữu                                                                       소유자 (주)
 122. Chủ tịch                                                                            회장
 123. Chủ xí nghiệp                                                                   기업주
 124. Chuyển cách tính, tính theo đơn vị khác                         환산
 125. Chuyển nhượng                                                               양도
 126. Chuyển sang năm tài chính khác                                      이월
 127. Chuyển tiền                                                                      송금
 128. Chứng khoán có ghi giá                                                   유가증권
 129. Chứng khoán                                                                    증권
 130. Chứng nhận gửi tiền                                                        예금증명서
 131. Chứng từ bảo hiểm                                                          보험증서
 132. Chứng từ gửi hàng                                                           선적서류
 133. Chứng từ gửi hàng                                                           운송서류
 134. Chứng từ hải quan                                                           관세서류
 135. Danh mục hàng giảm giá                                                  할인품목
 136. Danh mục                                                                         품목
 137. Dân buôn bán                                                                   장사꾼
 138. Dân đầu cơ                                                                       투기꾼
 139. Doanh nghiệp vừa và nhỏ                                                중소기업
 140. Doanh số bán ra                                                               판매고
 141. Doanh số bán                                                                   판매액
 142. Doanh số đầu ra                                                               지출
 143. Doanh số, hơặc hàng bán ra                                             매상고
 144. Dỡ hàng                                                                           양륙
 145. Duyệt quết tóan, duyệt thanh tóan                                  결제
 146. Dự toán ngân sách, dự tính số tiền                                  예산
 147. Dự trữ ngoại hối                                                               외화준비금
 148. Đãi ngộ, chế độ đãi ngộ       대우, 처리
 149. Đảm bảo                                                                           담보
 150. Đáng thuế, tính vào                                                          부과하다
 151. Đánh thuế                                                                         과세
 152. Đặc sản địa phương                                                         토산품
 153. Đặc sản                                                                             특산물
 154. Đặt hàng                                                                           주문
 155. Đặt hàng                                                                           주문하다
 156. Đắt                                                                                   비싸다
 157. Đầu cơ                                                                              투기
 158. Đầu tư ủy thác                                                                 투자신탁
 159. Đầu tư                                                                              투자
 160. Đấu thầu                                                                           입찰
 161. Đầy đủ, sung túc                                                              풍족하다
 162. Đi chợ                                                                              장보다
 163. Địa điểm, chi nhánh                                                         지점
 164. Điểm bán bia rượu kèm vui trơi giải trí                            단란주점
 165. Điểm đại lý                                                                       대리점
 166. Điều khoản chuyển nhượng 양도조항
 167. Điều tra thị trường                                                           시장조사
 168. Đồ dùng học sinh                                                             학용품
 169. Đô la                                                                                 달러
 170. Đồ quý, báu vật; nhân vật quý hiếm                                보배
 171. Đồ rẻ tiền                                                                         싸구려           
 172. Đồ vật                                                                              물건
 173. Độc quyền                                                                        독점
 174. Đổi tiền                                                                            환전
 175. Đồng tiền có mệnh giá lớn                                               고액권
 176. Đồng tiền thanh tóan                                                       결제통화
 177. Đồng tiền vàng                                                                 금화
 178. Đồng tiền xu                                                                    동전
 179. Đồng yên Nhật                                                                 엔
 180. Đơn đặt hàng                                                                   주문서
 181. Đứng ra bảo lãnh                                                              보증서다
 182. Gánh chịu                                                                         부담하다
 183. Gánh nợ, mang nợ                                                           빚지다
 184. Ghi chép tu chi tiền bạc                                                   금전출납부 Sô
 185. Gía cả                                                                               가격
 186. Gía cao                                                                             고가
 187. Gía gián tiếp                                                                     간접세
 188. Gía phân bán                                                                    분양가
 189. Gía tiêu thụ khuyến mại                                                   권장소비자가격
 190. Gía trị gia tăng                                                                 부가가치
 191. Gía trị                                                                               값어치
 192. Gía, giá trị                                                                        값
 193. Gíam đốc, người đứng đầu                                              사장
 194. Gỉam xuống                                                                      검소하다
 195. Gọt, cắt, khóet                                                                 깎다
 196. Gửi tiền tiết kiệm                                                             예금하다
 197. Gửi tiết kiệm ngân hàng không định kỳ                           당좌예금
 198. Gửi tiết kiệm                                                                    저금하다
 199. Gửi vào, ký gửi                                                                공탁하다
 200. Gửi, đặt trước                                                                  예치
 201. Giá bán lẻ                                                                         소매가격
 202. Giá bán sỉ tại nhà máy                                                      공장도매가격
 203. Giá cố định                                                                       정가
 204. Giá cổ phiếu                                                                     주식 가격
 205. Giá cổ phiếu                                                                     주가
 206. Giá đã giảm                                                                      할인가
 207. Giá ghi trên hàng hóa                                                       정찰가
 208. Giá gốc, giá thành                                                            원가
 209. Giá hàng hóa, tiền hàng                                                   품삯
 210. Giá hơi rẻ, giá rẻ một chút so với bình thường.               중저가
 211. Giá thấp                                                                            저가
 212. Giá thị trường                                                                  시세, 시가
 213. Giá thị trường                                                                  시장가격
 214. Giá thuê                                                                            임대가격
 215. Giá trị bề mặt, mệnh giá                                                   액면가
 216. Giá trị tiền tệ                                                                    화폐가치
 217. Gia vị, món ăn dễ gây nghiện như cà phê                        기호품
 218. Giảm giá                                                                           할인
 219. Giảm xuống, giảm                                                            인하
 220. Gian nhà để cối xay giã gạo                                             방앗간
 221. Giao dịch cửa sau                                                             뒷거래
 222. Giao dịch ngoại hối                                                          외환거래
 223. Giao dịch trực tiếp                                                           직거래
 224. Giao dịch                                                                          거래
 225. Giao dịch                                                                          교역
 226. Giấy chuyển nhượng                                                        양도증서
 227. Giấy khai vào cảng                                                           수입원서
 228. Giấy xác nhận vay tiền                                                     차용증서
 229. Giới kinh tế                                                                      경제계
 230. Giới tài chính, giới ngân hàng                                          금융계
 231. Hạ thuế, giảm thuế                                                           감세, 감액
 232. Hàn nhập khẩu                                                                 수입품
 233. Hàng bán đấu giá                                                             경품
 234. Hàng bị trả lại                                                                   반품
 235. Hàng buôn bán lẻ                                                             소모품
 236. Hàng cao cấp                                                                    고급품
 237. Hàng có tên tuổi                                                               명품
 238. Hàng cũ, hàng secondhand                                              중고품
 239. Hàng dùng làm quà tạ ơn                                                 사은품
 240. Hàng giá cao                                                                    고가품
 241. Hàng hành phẩm                                                              완제품
 242. Hàng hóa cứu trợ, hàng hóa dùng để úy lão                    위문품
 243. Hàng hóa tương tự                                                           유사품
 244. Hàng không bán                                                               비매품
 245. Hàng lâu đời qúy hiếm                                                     골동품
 246. Hàng mẫu                                                                         견본품
 247. Hàng mới                                                                         신상품
 248. Hàng nhái, hàng bắt chứơc                                              모조품
 249. Hàng phục chế                                                                 복제품
 250. Hàng qúy                                                                          귀중품
 251. Hàng tái sử dụng                                                              재활용품
 252. Hàng tồn kho                                                                   재고품
 253. Hàng tốt nhất                                                                   최상품
 254. Hàng thành phẩm                                                             완성품
 255. Hàng thật                                                                         진품
 256. Hàng theo quy cách                                                         규격품
 257. Hàng thiết yếu                                                                  실용품
 258. Hàng thủ công                                                                  공산품
 259. Hàng xuất khẩu                                                                수출품
 260. Hiệu thuốc, tiệm thuốc                                                     약국
 261. Hóa đơn tính tiền                                                             계산서
 262. Hóa đơn                                                                           영수증
 263. Hoa hồng môi giới                                                           소개수수료
 264. Hoa hồng                                                                          수수료
 265. Học phí                                                                             학비
 266. Hội gom tiền từ thiện                                                       자선바자회
 267. Hối phiếu ngắn hạn                                                          단기어음
 268. Hối phiếu ngắn hạn                                                          약식환어음
 269. Hối phiếu ngọai tệ                                                            외국환 어음
 270. Hối phiếu nhập khẩu                                                        수입어음
 271. Hối phiếu, séc                                                                   수표
 272. Hối phiếu, tín phiếu                                                          어음   
 273. Hợp đồng bảo lãnh                                                           보증계약
 274. Hợp đồng thuê tàu                                                           용선계약
 275. Hợp đồng                                                                         계약
 276. Hụi, chơi hui                                                                    계
 277. Huy động.                                                                        조달하다
 278. Kệ trưng bày                                                                    진열대
 279. Kêu, gọi giá                                                                      치르다
 280. Kiếm tền, làm ra tiền                                                        벌다
 281. Kiện hàng                                                                         소포
 282. Kim ngạch xuất khẩu                                                       수출총매상
 283. Kinh doanh                                                                      경영
 284. Kinh doanh                                                                      영업
 285. Kinh phí chi tiêu cho phát triển văn hóa                          문화비
 286. Kinh phí                                                                           경비
 287. Kinh tế quốc tế                                                                 국제경제
 288. Kinh tế thị trường                                                            시장경제
 289. Kinh tế trong nước                                                           국내경제
 290. Kinh tế vật chất thực                                                       실물경제
 291. Kinh tế vi mô                                                                   미시경제
 292. Kinh tế                                                                             경제
 293. Khách hàng quen biết                                                      단골
 294. Khách                                                                               손님
 295. Khai báo hải quan                                                            관세신고
 296. Khai báo nhập khẩu                                                         수입신고서
 297. Kho bạc trong phong trào làng xóm mới ở Hàn quốc     새마을금고
 298. Kho bạc                                                                            신용금고
 299. Kho dự trữ ngoại hối                                                       외환보유고
 300. Khoản tiền cho vay                                                          융자
 301. Khoản tiền tích cóp                                                          쌈짓돈
 302. Khoản trợ cấp                                                                  보조금
 303. Không mất tiền                                                                무료
 304. Không mất tiền, không tính tiền                                      공짜
 305. Khu buôn bán                                                                   상가
 306. Khu phố ngân hàng                                                          은행가
 307. Khủng hỏang kinh tế                                                        경제공황
 308. Lãi cao                                                                              금리
 309. Lãi suất cố định                                                                고정금리
 310. Lãi suất cố định                                                                고정이율
 311. Lãi suất                                                                             이자
 312. Làm ăn công nhật                                                             품팔이
 313. Làm giảm giá trị đồng tiền, phá giá đồng tiền                  평가절하
 314. Lãng phí                                                                           낭비하다
 315. Lỗ vốn, không lời                                                             밑지다
 316. Lỗ.                                                                                    적자
 317. Lợi ích không chính đáng                                                폭리
 318. Lợi nhuận                                                                         이윤   
 319. Luật thuế quan                                                                 관세법
 320. Lương (nói chung)                                                           급여
 321. Lương bổng                                                                     봉급
 322. Lương năm                                                                       연봉   
 323. Lương trả theo tuần                                                         주급
 324. Lưu thông                                                                        유통
 325. Mạng lưu thông                                                                유통망
 326. Máy rút tiền mặt                                                               현금지급기
 327. Mặc cả                                                                              흥정
 328. Mậu dịch gia công                                                            가공무역
 329. Mậu dịch trung gian, nhập hàng về và bán lại ra nước ngoài중계무역
 330. Mâu dịch                                                                          무역
 331. Môi giới bảo hiểm                                                            보험중개인
 332. Môi giới thuê tàu                                                              용선중개인
 333. Mỗi ngày                                                                          일당
 334. Mở cửa hàng                                                                    개점
 335. Mở nghiệp, khai ngiệp                                                     개업
 336. Mở, khai mới                                                                    개시
 337. Mua bán                                                                           매매
 338. Mua chịu                                                                          외상구매
 339. Mua nợ                                                                             외상
 340. Mua vào                                                                           구매하다
 341. Mua vào                                                                           구입하다
 342. Mua vào                                                                           매입
 343. Mua                                                                                  사다
 344. Mượn tiền                                                                        꾸다
 345. Mượn, vay                                                                        빌리다
 346. Mượn, vay, thuê                                                               차용.
 347. Nạp hàng, giao hàng                                                        납품하다
 348. Nạp tiền vào                                                                     불입하다
 349. Nạp thuế                                                                           납세
 350. Nạp vào                                                                            납부하다
 351. Nắm giữ, có giữ                                                               부유하다
 352. Nâng giá trị đồng tiền                                                      평가절상
 353. Nâng, tăng                                                                        인상
 354. Nền kinh tế của người tiêu thụ                                        소비자경제
 355. Nền kinh tế không tốt                                                      불경기
 356. Nền kinh tế mở cửa                                                          개방경제
 357. Nền kinh tế quốc gia                                                        국가경제
 358. Nền kinh tế theo kế họach                                               계획경제
 359. Nền kinh tế vĩ mô                                                             거시경제
 360. Nợ của nhà nước                                                              국채
 361. Nợ dài hạn                                                                       고정부채
 362. Nợ nước ngoài                                                                 외채
 363. Nợ tư                                                                                사채
 364. Nợ                                                                                    부채
 365. Nợ                                                                                    빚
 366. Nơi bán đồ dùng gia đình                                                가구점
 367. Nơi bán giảm giá                                                              할인매장
 368. Nơi bảo quản                                                                    보관소
 369. Nơi giao dịch                                                                   거래처
 370. Nơi làm việc                                                                     직장
 371. Ngành bán hàng, doanh nghiệp bán lẻ                             판매업자
 372. Ngày giao nhận                                                                수도일
 373. Ngày quyết tóan                                                               결제일
 374. Ngân hàng chuyển tiền        송금은행
 375. Ngân hàng hối đoái                                                          외환은행
 376. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc                                   한국은행
 377. Ngân hàng trung ương                                                     중앙은행
 378. Ngân hàng                                                                        은행
 379. Ngân phiếu không có giá trị                                             공수표
 380. Ngân phiếu lấy số tiền gửi ngân hàng làm gốc                당좌수표
 381. Ngân phiếu phá sản                                                          부도수표
 382. Ngân sách ngoại hối                                                         외화예산
 383. Nghèo                                                                               가난하다
 384. Nghề cho vay lấy lãi cao                                                  고리대금업
 385. Nghỉ việc                                                                          휴업.
 386. Ngoại hối                                                                          외환
 387. Ngoại tệ sử dụng                                                              통화
 388. Ngoại tệ                                                                            외화
 389. Ngưng kinh doanh, đóng cửa                                          폐업
 390. Người bán hàng bên ngoài                                               외판원
 391. Người bảo lãnh                                                                보증인
 392. Người buôn bán lẻ                                                           소매가
 393. Người có nhu cầu                                                             수요자           
 394. Người cung cấp                                                                공급자
 395. Người cho thuê mướn (đồ vật)                                        임대가
 396. Người cho vay lấy lãi cao                                                고리대금업자
 397. Người cho vay lấy lãi                                                       사채업자
 398. Người đầu tư                                                                    투자가
 399. Người được chuyển nhượng                                            양수인
 400. Người gửi tiền tiết kiệm                                                   예금주
 401. Người làm ăn, người kinh doanh                                     사업자
 402. Người làm kinh tế                                                            경제인
 403. Người mang nợ, con nợ                                                   빚쟁이
 404. Người mua                                                                       구매자
 405. Người nạp thuế                                                                납세자
 406. Người tiêu dùng                                                               소비자
 407. Người tư vấn về thuế, hay thu thuế hộ cho quốc gia       세무사
 408. Người thất nghiệp                                                            실업가
 409. Người trung gian, người làm môi giới.                            중개업자
 410. Người trung gian, người môi giới                                    중개인.
 411. Người ủy thác                                                                  위임자           
 412. Nhà buôn bán sỷ                                                              도매가
 413. Nhà doanh nghiệp                                                            기업가
 414. Nhà doanh nghiệp                                                            기업인
 415. Nhà đầu tư                                                                       투자자
 416. Nhà kinh doanh                                                                경영자
 417. Nhà làm bánh mỳ                                                             빵집
 418. Nhà máy, xí nghiệp                                                          기업체
 419. Nhà tư bản                                                                       자본가
 420. Nhân viên bán hàng                                                         점원
 421. Nhân viên bán hàng                                                         판매원
 422. Nhân viên kinh doanh                                                      영업사원
 423. Nhân viên ngân hàng                                                       은행원
 424. Nhân viên tổ hợp                                                             조합원
 425. Nhân viên                                                                         직원
 426. Nhu cầu thực tế                                                                유효수요
 427. Nhu cầu                                                                            수요   
 428. Nhu cầu, yêu cầu                                                              수요
 429. Phải trả phí, mất phí                                                         유료
 430. Phạm vi kinh tế, khu vực về kinh tế                                 경제권
 431. Phát triển kinh tế                                                              경제발전
 432. Phân ra và bán                                                                  분양
 433. Phế phẩm                                                                          폐품
 434. Phí bảo hiểm                                                                     보험료
 435. Phí chuyên chở                                                                 운송비
 436. Phí dỡ                                                                               양륙비
 437. Phí hối đoái                                                                      외환비용
 438. Phí hội viên                                                                      회비.
 439. Phí môi giới                                                                      소개비
 440. Phí sinh họat                                                                     생활비
 441. Phí sưởi ấm trong nhà                                                      난방비
 442. Phiếu đối chiếu thu chi                                                     대차대조표
 443. Phiếu lưu kho                                                                   예금보증
 444. Phiếu mua hàng (dùng làm quà tặng)                               상품권
 445. Phiếu yêu cầu                                                                   청구서
 446. Phong bì không rõ chứa bao nhiêu tiền                            금일봉
 447. Phong phú                                                                        풍부하다
 448. Phụ cấp, tiền thù lao                                                         수당
 449. Phụ tùng                                                                           부속품
 450. Phụ tùng                                                                           부품
 451. Phương thức lưu thông, con đường lưu thông                유통경로
 452. Qùa tặng                                                                           선물
 453. Qủan lý phí                                                                       관리비
 454. Qúy khách, khách hàng                                                    고객
 455. Quá hạn                                                                            기간경과
 456. Quán bán hàng ven đường                                               노점
 457. Quán rượu, quán nhậu                                                     술집
 458. Quán trà                                                                           찻집
 459. Quầy tiếp khách                                                               창구
 460. Quĩ bảo lãnh tín dụng                                                      신용보증기금
 461. Quĩ chính trị                                                                     정치자금
 462. Quỹ đầu tư mở                                                                 뮤추얼 펀드
 463. Quyền bán đấu giá                                                           경품권
 464. Quyền mua ưu tiên                                                           우선 구매권
 465. Quyết toán cuối năm                                                        연말정산
 466. Quyết tóan                                                                       결산
 467. Rẻ                                                                                     싸다
 468. Rẻ                                                                                     저렴하다
 469. Rủi ro chuyên chở                                                            운송위험
 470. Rủi ro hối đoái                                                                  외환위기
 471. Sàn trưng bày, nơi trưng bày                                           진열장
 472. Sản xuất theo đơn đặt hàng                                             주문생산
 473. Sản xuất                                                                           생산
 474. Séc cá nhân chi trả                                                           자기앞수표
 475. Séc cho người đi du lịch                                                  여행자수표
 476. Siêu thị nhỏ, cửa hàng nhỏ                                               슈퍼마켓
 477. Sinh họat tiêu dùng                                                          소비생활
 478. Sổ ghi chép chi tiêu                                                          가계부
 479. Sổ sách, sổ ghi chép                                                         장부
 480. Số tiền còn lại sau khi dùng                                             잔금
 481. Số tiền còn nợ chi trả                                                       연체료
 482. Số tiền cho vay với lãi suất và thời hạn định sẵn             대부금
 483. Số tiền chuyển sang kỳ khác                                            이월금
 484. Số tiền lớn gom được                                                       목돈
 485. Số tiền lớn sinh ra trong giao dịch                                   대금
 486. Số tiền lớn                                                                        거금
 487. Số tiền lớn                                                                        거액
 488. Số tiền nạp vào                                                                 납입액
 489. Số tiền nạp vào                                                                 불입액
 490. Số tiền                                                                              액수
 491. Số tiền, mệnh giá                                                              금액
 492. Sổ, sổ sách                                                                        통장
 493. Suất lãi cho vay                                                                금리
 494. Suất thuế                                                                          관세율
 495. Sự độc chiếm                                                                    과점
 496. Sự mua vào                                                                      구매
 497. Sự phá sản                                                                        도산
 498. Sự phá sản                                                                        부도
 499. Sự sử chữa                                                                       보수
 500. Sự tìm mua, sự mua vào                                                   구입
 501. Tài chính                                                                           재정
 502. Tài khỏan ngân hàng                                                        계좌   
 503. Tài khoản tiền gửi kì hạn      예금계정
 504. Tài phiệt                                                                           재벌
 505. Tài sản tiền bạc                                                                 금융자산
 506. Tài sản vật chất                                                                실물자산
 507. Tài sản                                                                              재산
 508. Tái sử dụng                                                                      재활용
 509. Tài vụ, kế toán, tài chính                                                  경리
 510. Tài vụ, tài chính                                                                재무
 511. Tạm ứng trước                                                                 가불하다
 512. Tăng trưởng kinh tế                                                         경제성장
 513. Tem gắn thương hiệu, tên hàng hóa                                 상표
 514. Tên tờ báo quảng cáo đủ mọi thứ                                    벼룩시장
 515. Tích lũy, tích cóp, tích trữ                                                적립
 516. Tiếc, tiết kiệm                                                                   아끼다
 517. Tiệm cầm đồ                                                                     전당포           
 518. Tiệm đồ chơi                                                                     완구점
 519. Tiệm làm bánh                                                                  제과점
 520. Tiền ăn                                                                              식비   
 521. Tiền bạc và tài sản                                                            재화
 522. Tiền bạc và vật chất                                                          재물
 523. Tiền bạc                                                                            은화
 524. Tiền bạc,tiền                                                                     금전
 525. Tiền bảo hiểm                                                                   보험금
 526. Tiền bảo lãnh                                                                    보증금
 527. Tiền bo, tiền cà phê                                                          떡값
 528. Tiền bồi thường                                                                배상금
 529. Tiền bồi thường                                                                보상금
 530. Tiền bỗng nhiên mà có                                                     떼돈
 531. Tiền còn lại                                                                       잔고
 532. Tiền công cộng                                                                 공공요금
 533. Tiền công                                                                          공금
 534. Tiền cho thêm khi thuê bất động sản                                권리금
 535. Tiền cho thêm, tiền bo                                                      덤
 536. Tiền cho vay                                                                     대출금
 537. Tiền cho vay, việc cho vay                                               대출
 538. Tiền chúc mừng (đám cưới, tân gia)                                 축의금
 539. Tiền do lòng thành mà tặng cho                                       성금
 540. Tiền dự phòng khi có biến                                                비상금
 541. Tiền đăng ký, tiền nạp khi đăng ký                                  등록금
 542. Tiền đặt cọc                                                                      계약금           
 543. Tiền điện thoại, phí điện thoại                                          전화요금
 544. Tiền điện                                                                           전기요금
 545. Tiền đóng góp                                                                   기부금
 546. Tiền đô la                                                                          달러화
 547. Tiền gánh chịu                                                                  부담금
 548. Tiền gốc ban đầu                                                              원금
 549. Tiền gửi                                                                            예금
 550. Tiền gửi                                                                            위탁금
 551. Tiền gửi, tiền ủy thác                                                        기탁금
 552. Tiền giả                                                                             위조지폐
 553. Tiền giấy                                                                           지폐
 554. Tiền hoa hồng, tiền lệ phí                                                 수수료
 555. Tiền học bổng                                                                   장학금
 556. Tiền học phí                                                                      수업료
 557. Tiền hỗ trợ                                                                        찬조금
 558. Tiền hụi                                                                             곗돈
 559. Tiền ký gửi vào ngân hàng                                               공탁금
 560. Tiền không mất sức mà có                                                공돈
 561. Tiền khuyến khích                                                            격려금
 562. Tiền khuyến khích, tiền thưởng                                       장려금
 563. Tiền lẻ                                                                               잔돈
 564. Tiền lẻ                                                                               푼돈
 565. Tiền lời chia cho từng cổ đông, cổ tức                             배당금
 566. Tiền lời từ lưu thông                                                        유통마진
 567. Tiền lời thu vào                                                                수익   
 568. Tiền lời                                                                             마진
 569. Tiền lời                                                                             수익금           
 570. Tiền lời                                                                             이익금
 571. Tiền lương (nói chung)                                                     급료
 572. Tiền lương hưu                                                                 연금
 573. Tiền lương                                                                        월급
 574. Tiền lương                                                                        임금
 575. Tiền lỳ xì dịp tết                                                               세뱃돈
 576. Tiền mặt                                                                            현금
 577. Tiền mặt                                                                            현찰
 578. Tiền Mỹ                                                                            미화
 579. Tiền nạp (nói chung)                                                         공납금
 580. Tiền nạp vào                                                                     납부금
 581. Tiền nạp vào                                                                     불입금
 582. Tiền nạp                                                                            납입금
 583. Tiền nợ do dùng thẻ                                                         카드 빚
 584. Tiền nước máy                                                                  수도요금
 585. Tiền nước ngoài                                                                외화
 586. Tiền nước, ga, điện                                                           공과금
 587. Tiền nướng vào chiếu bạc                                                판돈
 588. Tiền phải trả cho người mình thuê vật gì, tiền thuê임차료
 589. Tiền phải trả khi vi phạm hợp đồng                                  위약금
 590. Tiền phạt do vi phạm việc gì                                            과태료
 591. Tiền phạt                                                                           벌금
 592. Tiền phụ thu                                                                     할증료.
 593. Tiền phụ trợ, tiền giúp đỡ                                                 보조금
 594. Tiền quỹ đen                                                                     비자금
 595. Tiền quỹ                                                                            기금
 596. Tiền sử dụng gas                                                              가스요금
 597. Tiền tạ lễ, tiền quà                                                            사례금
 598. Tiền tệ                                                                               금융
 599. Tiền tệ                                                                               화폐
 600. Tiền tích lũy                                                                      적립금
 601. Tiền tiết kiệm định kỳ                                                       정기예금
 602. Tiền tiết kiệm định kỳ                                                       정기적금
 603. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng không kỳ hạn                     보통예금
 604. Tiền tiết kiệm                                                                    예금
 605. Tiền tiết kiệm                                                                    적금
 606. Tiền tiêu vặt                                                                      용돈
 607. Tiên tiêu, chi phí cá nhân chi ra                                        사비
 608. Tiền thối lại, tiền thừa                                                      거스름돈
 609. Tiền thu lại                                                                        회수금
 610. Tiền thu nhập do lao đông                                                근로소득
 611. Tiền thuế bảo đảm duy trì giá lâu dài                               보합세
 612. Tiền thuê nhà                                                                    집세
 613. Tiền thuế                                                                           세금
 614. Tiền thuê                                                                           임대료
 615. Tiền thưởng                                                                      보너스
 616. Tiền thưởng                                                                      상금
 617. Tiền thưởng                                                                      상여금
 618. Tiền thưởng                                                                      포상금
 619. Tiền trả góp                                                                      월부금
 620. Tiền trả góp                                                                      할부금
 621. Tiền trả theo thành quả lao động                                      성과급
 622. Tiền trả trước                                                                    선불
 623. Tiền trong túi, tiền riêng                                                   주머닛돈
 624. Tiền trông coi                                                                   봉사료
 625. Tiền vốn quốc dân                                                            국민자본
 626. Tiền vốn, cơ sở, nền tảng                                                 밑천
 627. Tiền vốn, tiền gốc, tiền ban đầu                                       본전
 628. Tiền vốn, vốn đầu tư, vốn                                                자본금
 629. Tiền Won                                                                          원
 630. Tiền Won                                                                          원화
 631. Tiền Yên                                                                           엔화
 632. Tiền, chi phí                                                                      요금
 633. Tiền, tiền bạc                                                                    돈
 634. Tiết kiệm, tích góp                                                            저축
 635. Tiết kiệm.                                                                          절약하다
 636. Tiêu dùng                                                                         소비하다
 637. Tiêu thụ, tiêu dùng                                                           소비
 638. Tiêu xài quá mức                                                              과소비
 639. Tín dụng ngắn hạn                                                           단기신용
 640. Tín phiếu cam kết chi trả                                                  약속어음
 641. Tín thác                                                                            신탁
 642. Tình hình kinh tế không tốt, khủng hỏang                       불황
 643. Tình hình kinh tế                                                              경기
 644. Tính kinh tế                                                                      경제성
 645. Tính tóan                                                                          계산
 646. Tính tóan, tính tiền                                                           계산하다
 647. Tính tổng, tính hết tất cả                                                  통산
 648. Tính thị trường                                                                 시장성
 649. Tính thương nghiệp                                                          상업성
 650. Tổ chức tài chính                                                              금융기관
 651. Tổ hợp.                                                                             조합
 652. Tồn kho                                                                            재고
 653. Tổng sản xuất quốc dân                                                   국민총생산
 654. Tổng toán, tổng                                                                합계
 655. Tự kinh doanh                                                                  자영업
 656. Tỷ giá hối đoái                                                                  외환비율
 657. Tỷ giá thực tế                                                                   유효시세
 658. Tỷ giá                                                                               환율
 659. Tỷ lệ bán ra                                                                       매도율
 660. Tỷ lệ chiếm giữ thị trường, thị phần                                시장점유율
 661. Tỷ lệ lãi suất                                                                     이자율
 662. Tỷ lệ lời                                                                            수익률           
 663. Tỷ lệ mua vào                                                                   매입율
 664. Tỷ lệ tiền ăn trong chi phí sinh hoạt                                 엥겔계수
 665. Tham gia vốn, xuất tiền tham gia                                     출자
 666. Thanh lý tồn kho                                                              재고정리
 667. Thành phẩm                                                                      완성품
 668. Thanh tóan nợ                                                                  빚 청산
 669. Thanh tóan quốc tế                                                           국제결제
 670. Thẻ đi xe buýt                                                                  버스카드
 671. Thẻ điện thoại                                                                   전화카드
 672. Thẻ tiền mặt                                                                     현금카드
 673. Thẻ tín dụng                                                                     신용카드       
 674. Thẻ trả tiền trực tiếp                                                         직불카드
 675. Thẻ                                                                                   카드
 676. Thế chấp                                                                           저당.
 677. Thế mạnh                                                                          강세
 678. Thị trường cổ phiếu                                                          주식시장
 679. Thị trường chính                                                              중앙시장
 680. Thị trường chợ trời                                                          재래시장
 681. Thị trường chứng khoán     증권 시장
 682. Thị trường chứng khoán                                                  증권시장
 683. Thị trường hàng hóa                                                         제품시장
 684. Thị trường hối đoái                                                          외환시장
 685. Thị trường khu vực                                                          지역시장
 686. Thị trường nông sản                                                         농산물시장
 687. Thị trường ngoại hối                                                        외환시장
 688. Thị trường nguyên liệu                                                     원료시장
 689. Thị trường nhân lực                                                         인력시장
 690. Thị trường tài chính                                                         금융시장
 691. Thị trường tiêu thụ trong nứơc                                        내수시장
 692. Thị trường thế giới                                                           세계시장
 693. Thị trường thủy sản                                                          수산시장
 694. Thị trường trong nước                                                     국내시장
 695. Thị trường                                                                        도깨비시장…
 696. Thị trường, chợ                                                                시장
 697. Thiệt hại, lỗ                                                                      손해
 698. Thiếu hụt, mức thiếu hụt     결손
 699. Thống đốc ngân hàng                                                       은행장
 700. Thời giá, giá thị trường                                                    시가   
 701. Thời hạn bảo lãnh                                                             보증기간
 702. Thời kỳ bán chạy, thời ký tiêu thụ nhiều                         성수기
 703. Thời kỳ bán không chạy hàng                                          비수기
 704. Thời kỳ kinh tế thịnh vượng, tình hình kinh tế tốt.호황
 705. Thu nhập cố định                                                              고정수입
 706. Thu nhập gia đình                                                             가계소득
 707. Thu nhập quốc dân                                                           국민소득
 708. Thu nhập ròng                                                                  순영수금
 709. Thu nhập                                                                          소득
 710. Thu nhập                                                                          소득
 711. Thu nhập                                                                          수입   
 712. Thu tin                                                                              수신
 713. Thuật buôn bán                                                                상술
 714. Thuế cho phép làm việc gì                                                면허세
 715. Thuế cho tặng                                                                   증여세
 716. Thuế chống phá giá                                                          덤핑관세, 투매관세
 717. Thuế chống phá giá                                                          덤핑방지세
 718. Thuế đánh vào đầu người, thuế cư trú                             주민세
 719. Thuế đất canh tác                                                             농지세
 720. Thuế đất                                                                           토지세
 721. Thuế địa phương                                                              지방세
 722. Thuế giá trị gia tăng                                                         부가가치세
 723. Thuế giáo dục                                                                   교육세
 724. Thuê mướn (đồ vật)                                                         임대
 725. Thuê mướn                                                                       임대하다
 726. Thuế nhà nước                                                                 국세
 727. Thuế nhập khẩu                                                                수입
 728. Thuế pháp nhân, thuế thu nhập                                        법인세
 729. Thuế quan, thuế hải quan                                                 관세
 730. Thuế tài sản                                                                      재산세
 731. Thuế tiêu thụ đặc biệt                                                       특별소비세
 732. Thuế thu nhập lao động                                                    갑근세
 733. Thuế thu nhập                                                                  소득세
 734. Thuế thu nhập                                                                  갑종근로소득세
 735. Thuế thu thêm                                                                  부가세
 736. Thuế thừa kế                                                                    상속세
 737. Thuế trong nước                                                               내국세
 738. Thuế trực tiếp                                                                   직접세
 739. Thư bảo đảm                                                                    보증장
 740. Thư chuyển tiền                                                               우편송금
 741. Thư điếm, hiệu sách                                                         서점
 742. Thư tín dụng nhập khẩu       수입신용장
 743. Thư tín dụng                                                                    신용장           
 744. Thư ủy thác                                                                      위임장           
 745. Thương nghiệp                                                                 상업
 746. Thương nhân trung gian, môi giới                                   중간상인
 747. Thương nhân, thương gia                                                상인
 748. Thương phẩm sản xuất theo quy họach                           기획상품
 749. Thương phẩm, hàng hóa                                                  상품
 750. Trả chậm, trả muộn                                                           체납하다
 751. Trả góp                                                                             월부
 752. Trả góp                                                                             할부
 753. Trả lại tiền, hoàn lại tiền                                                   환불
 754. Trả một lần                                                                       일시불
 755. Trả nợ, trả thù                                                                   갚다
 756. Trả sau                                                                              후불.
 757. Trả trực tiếp                                                                      직불
 758. Trả, thanh toán chi phí                                                      이체
 759. Trái phiếu dài hạn                                                             장기채권
 760. Trái phiếu ngắn hạn                                                          단기 채권
 761. Trái phiếu, hối phiếu                                                         채권
 762. Trạm xăng                                                                         주유소
 763. Trao dổi                                                                            교환
 764. Trao đổi hàng hóa                                                             물물교환
 765. Trị trường quốc tế                                                            국제시장
 766. Trụ sở chính                                                                      본사, 본점
 767. Trung tâm giao dịch chứng khoán                                    증권거래소
 768. Trung tâm mậu dịch                                                         무역센터
 769. Trúng thầu                                                                        낙찰
 770. Trưng bày                                                                         진열하다
 771. Trưng thu                                                                          징수.
 772. Ủy thác                                                                             기탁하다                   
 773. Ưu đãi                                                                               우대
 774. Vay, mượn, thuê                                                               차용하다
 775. Văn phòng môi giới bất động sản                                    부동산중개업소
 776. Vật cho mượn                                                                  대용품
 777. Vật đi kèm, phụ tùng                                                       부속물
 778. Vật giá                                                                              물가
 779. Vật hối lộ                                                                         뇌물
 780. Vật kỷ niệm bằng kim lọai hình đồng tiền                       기념주화
 781. Vật kỷ niệm                                                                      기념품
 782. Vật phẩm                                                                          물품
 783. Vé tháng, vé  năm                                                            정액권
 784. Việc bán hạ giá                                                                 세일
 785. Việc bán mở hàng                                                            마수걸이
 786. Việc bán phá giá                                                               덤핑판매
 787. Việc bán rẻ số hàng còn lại, hay số hàng đó                     떨이
 788. Việc buôn bán lẻ                                                               소매
 789. Việc cho mượn, cho vay                                                  대여
 790. Việc cho vay lấy lãi                                                          돈놀이
 791. Việc cho vay tiền với lãi suất và thời hạn định trước      대부
 792. Việc dùng quá nhiều                                                        과용
 793. Việc gửi tiền tiết kiệm                                                      저금
 794. Việc hạ gía                                                                        가격인하
 795. Việc kiếm tiền                                                                  벌이
 796. Việc mua bán sỷ                                                               도매
 797. Việc nâng giá                                                                    가격인상
 798. Việc nói thách                                                                  에누리           
 799. Việc thu mau                                                                    매상
 800. Việc thu tiền                                                                     수금
 801. Vốn, quĩ                                                                           자금
 802. Vốn, tư bản                                                                      자본
 803. Xí nghiệp lớn                                                                   대기업
 804. Xu thế giá cả                                                                    시세
 805. Xu thế giá đi lên.                                                              오름세
 806. Xu thế giảm giá, giá cả đi xuống                                      내림세
 807. Xu thế vật giá, cổ phiếu đi xuống                                    약세
 808. Xuất khẩu                                                                         수출
 809. Xuất tiền                                                                          출금
 810. Xuất và nạp vào                                                               출납
 811. Xý nghiệp                                                                         기업
 812. Yêu cầu                                                                            청구  
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)
0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
()
x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.